اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 178 نتیجه
از 4
 
سید نصراله ابراهیمی

سید نصراله ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 61112332
اتاق: 357
پست الکترونیکی: 
سیدرحیم ابوالحسنی

سیدرحیم ابوالحسنی 

دانشیار
شماره تماس: 61112358
اتاق: 346
پست الکترونیکی: 
عبدالحمید ابوالحمد

عبدالحمید ابوالحمد (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرنوش ابوذری

مهرنوش ابوذری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دفتر جزا وجرم شناسی
پست الکترونیکی: 
حمید احمدی

حمید احمدی 

استاد
شماره تماس: 61112411
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
بهروز اخلاقی

بهروز اخلاقی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش اخوان رنجانی

داریوش اخوان رنجانی (مرحوم)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد ایرانپور

فرهاد ایرانپور 

دانشیار
شماره تماس: 61112412
اتاق: 432
پست الکترونیکی: 
محسن ایزانلو

محسن ایزانلو 

دانشیار
شماره تماس: 61112333
اتاق: 365
پست الکترونیکی: 
سیدعلی آزمایش

سیدعلی آزمایش (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه 

استادیار
شماره تماس: 61112374
اتاق: 427
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی اسماعیلی

محمد مهدی اسماعیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی 

دانشیار
شماره تماس: 61112393
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 
کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان 

دانشیار
شماره تماس: 61112325
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
مجتبی اشراقی آرانی

مجتبی اشراقی آرانی 

استادیار
شماره تماس: 61112361
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
محمد آشوری

محمد آشوری (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد اصغری

محمد اصغری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروز اصلانی

فیروز اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: 61112541
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
قاسم افتخاری

قاسم افتخاری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدداود آقائی

سیدداود آقائی 

استاد
شماره تماس: 61112547
اتاق: دفتر معاونت آموزش دانشکده
پست الکترونیکی: 
حسین آقائی نیا

حسین آقائی نیا (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نجادعلی الماسی

نجادعلی الماسی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
همایون الهی

همایون الهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین الهام

غلامحسین الهام (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: 362
پست الکترونیکی: 
حمید الهوئی نظری

حمید الهوئی نظری 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: 431
پست الکترونیکی: 
الهام امین زاده

الهام امین زاده 

استاد
شماره تماس: 611123344
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
محمدعلی انصاری پور

محمدعلی انصاری پور 

دانشیار
شماره تماس: 61112303
اتاق: 253
پست الکترونیکی: 
حسن بادینی

حسن بادینی 

دانشیار
شماره تماس: 61112377
اتاق: 417
پست الکترونیکی: 
محمود باقری

محمود باقری 

دانشیار
شماره تماس: 61112377
اتاق: 417
پست الکترونیکی: 
محسن برهانی

محسن برهانی 

استادیار
شماره تماس: 61112301
اتاق: 251
پست الکترونیکی: 
حسین بشیریه

حسین بشیریه (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید بهره مند

حمید بهره مند 

استادیار
شماره تماس: 61112321
اتاق: 252
پست الکترونیکی: 
مهدی پیری

مهدی پیری 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 352
پست الکترونیکی: 
بیژن پیروز

بیژن پیروز 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: 431
پست الکترونیکی: 
خیراله پروین

خیراله پروین 

استاد
شماره تماس: 61112541
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
محمدرضا تخشید

محمدرضا تخشید (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112392
اتاق: 420
پست الکترونیکی: 
محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید 

استاد
شماره تماس: 61112356
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 
حسن جعفری تبار

حسن جعفری تبار 

دانشیار
شماره تماس: 61112338
اتاق: 363
پست الکترونیکی: 
محمد جمشیدی

محمد جمشیدی 

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: 364
پست الکترونیکی: 
لعیا جنیدی

لعیا جنیدی 

دانشیار
شماره تماس: 61112406
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 
کیامرث جهانگیر

کیامرث جهانگیر (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112328
اتاق: 362
پست الکترونیکی: 
محمدجعفر جوادی ارجمند

محمدجعفر جوادی ارجمند 

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: 429
پست الکترونیکی: 
سعید حاجی ناصری

سعید حاجی ناصری 

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: 412
پست الکترونیکی: 
محمدحسن حبیبی

محمدحسن حبیبی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید حبیبا

سعید حبیبا 

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: 430
پست الکترونیکی: 
مجید حسینی

مجید حسینی 

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: 364
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد حسینی

سیدمحمد حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 61112312
اتاق: 250
پست الکترونیکی: 
علی خالقی

علی خالقی 

دانشیار
شماره تماس: 61112374
اتاق: 427
پست الکترونیکی: 
احمد خالقی دامغانی

احمد خالقی دامغانی 

دانشیار
شماره تماس: 61112372
اتاق: 419
پست الکترونیکی: 
حسین خزاعی

حسین خزاعی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 178 نتیجه
از 4