اعضای هیات علمی

سعید حبیبا

سعید حبیبا،

استاد
  • مسئول کمیته تخصصی حقوق مالکیت فکری در بازنگری دروس رشته کارشناسی ارشد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : 430
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • مسئول کمیته تخصصی حقوق مالکیت فکری در بازنگری دروس رشته کارشناسی ارشد 1400←1404
  • دوره آموزشی مالکیبت فکری 1400←1400
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی 1399←1401
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده حقوق و رابط تخصصی دانشکده 1395←1397
  • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات ممیزه دانشگاه زنجان 1393←1395
  • عضو شورای حقوقی دانشگاه تهران 1393←1395
  • شورای پارک علم و فناوری 1393←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دهلی ، حقوق

1376 ← 1380

M.S ، تهران ، حقوق

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1364 ← 1370

کلمات کلیدی