دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,394 نتیجه
از 120
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان عربی مقدماتی 2106037 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 کارشناسی ارشد 06 محمد رضا مجیدی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری 10 علی صباغیان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
تحول در نظریه های منطقه گرایی 2106061 2 دکتری 08 بهاره سازمند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 10 محمد صادق کوشکی هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00)
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 دکتری 08 رکسانا نیکنامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00)
تحولات سیاسی جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106063 2 دکتری 06 سید محمد هوشی سادات هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
زبان روسی مقدماتی 2106038 2 کارشناسی ارشد 06 شیوا علی زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
حقوق مالکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سعید حبیبا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 05 ابراهیم موسی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمد جواد رضائی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری ایران 2103085 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 محمد جواد رضائی زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 دکتری حقوق عمومی 05 امیر صادقی نشاط هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00)
حقوق تجارت بین الملل یپشرفته 2103212 2 دکتری حقوق عمومی 03 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 دکتری حقوق عمومی 03 رضا طجرلو هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 دکتری حقوق عمومی 03 احمد مومنی راد هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00)
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 دکتری حقوق عمومی 03 حمید الهوئی نظری هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 دکتری حقوق عمومی 03 عباسعلی کدخدائی الیادرانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00)
بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی 2103138 2 دکتری حقوق عمومی 03 محمد جواد جاوید هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 2,394 نتیجه
از 120