دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,785 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 فیروز محمودی جانکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی اطفال و نوجوانان 2104141 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 غلامحسین الهام هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (13:00 - 15:00)
تحلیل اقتصادی در حقوق تجارت بین الملل 2105298 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 حسن بادینی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (15:00 - 17:00)
حقوق بیمه حمل و نقل 2105310 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 رضا شکوهی زاده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
حقوق پیشرفته شرکتها (ورشکستگی) 2105320 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 امیر صادقی نشاط هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
حقوق سازمان های بین المللی تجارت انرژی (نفت، گاز، اتم) 2105187 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سید نصرالله ابراهیمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
حقوق کیفری حمل و نقل 2105315 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 علی خالقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00)
قواعد و مقررات جهانی تجارت 2105205 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 لعیا جنیدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
مبانی فقهی حمل و نقل 2105317 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محمدعلی انصاری پور هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 05 ابراهیم موسی زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمد جواد رضائی زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری ایران 2103085 2 کارشناسی حقوق عمومی 02 کیومرث اشتریان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 دکتری حقوق عمومی 03 عباسعلی کدخدائی الیادرانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00)
فقه استدلالی 1 2104121 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 04 محسن برهانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00)
فقه استدلالی 1 2104121 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 05 سید محمد حسینی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00)
حقوق اساسی 2 2104146 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 فیروز اصلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
حقوق اساسی 2 2104146 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 خیراله پروین هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 مجتبی اشراقی آرانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
حقوق تجارت 1 (تجار و اعمال تجاری) 2104138 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 05 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,785 نتیجه
از 90