دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,664 نتیجه
از 134
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
حقوق اساسی تطبیقی 2120098 3 کارشناسی ارشد 03 فیروز اصلانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
زبان عربی پیشرفته 2106045 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00)
فرهنگ، ملی گرایی و هویت در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106043 2 کارشناسی ارشد 06 محمد صادق کوشکی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
مسایل اقتصادی آمریکای شمالی 2106040 2 کارشناسی ارشد 06 سیروس فیضی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00)
زبان فرانسه مقدماتی 2106039 2 کارشناسی ارشد 06 محمد رضا مجیدی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00)
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 کارشناسی ارشد 06 رکسانا نیکنامی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
جهانی شدن و آسیای جنوب شرقی 2106059 2 کارشناسی ارشد 06 حسین نوروزی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (13:00 - 15:00)
روابط چین و منطقه آسیای جنوب شرقی 2106057 2 کارشناسی ارشد 06 بهزاد شاهنده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
روابط ایران و کشورهای آمریکای شمالی 2106052 2 کارشناسی ارشد 06 محمد جمشیدی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (13:00 - 15:00)
روابط میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 2106064 2 دکتری 06 سید حمزه صفوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
مسایل توسعه پایدار و محیط زیست در اروپا 2106086 2 دکتری 06 رکسانا نیکنامی هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00)
مسایل توسعه پایدار و محیط زیست در خاورمیانه و شمال آفریقا 2106074 2 دکتری 06 محمد صادق کوشکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00)
محیط امنیتی اروپا 2106048 2 کارشناسی ارشد 06 سید حمزه صفوی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00)
محیط امنیتی آمریکای شمالی 2106053 2 کارشناسی ارشد 06 سید حامد موسوی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (15:00 - 17:00)
متون حقوقی 2104011 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 04 فیروز محمودی جانکی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
قراردادهای اداری 2103070 1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 ولی رستمی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (15:00 - 17:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
حقوق اداری 1 2103013 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمد جواد رضائی زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
حقوق مدنی پیشرفته 1 2105093 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 عباس کریمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
حقوق پیشرفته شرکت ها (ورشکستگی) 2105320 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 مجتبی اشراقی آرانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 2,664 نتیجه
از 134