دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,382 نتیجه
از 120
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 04 فیروز محمودی جانکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 05 سید محمد حسینی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان 2104137 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 07 غلامحسین الهام هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان 2104134 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 07 محسن برهانی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00)
آشنایی مبانی قواعد و موازین فقه اسلامی در ارتباط با تجارت بین الملل 2105206 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سید نصرالله ابراهیمی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00)
اصول و قواعد عمومی قراردادها و عرف تجارت بین المللی (بررسی تطبیقی) 2105216 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محسن ایزانلو هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی 2105318 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محمود باقری 1398/10/28 (15:00 - 17:00)
تعارض قوانین در قراردادهای حمل و نقل 2105312 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سید نصرالله ابراهیمی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
حقوق پیشرفته تجارت بین المللی 2105314 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محسن صادقی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
حقوق حمل و نقل 1 (دریائی) 2105307 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محسن ایزانلو هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
حقوق حمل و نقل 2 (هوائی، زمینی، ترکیبی) 2105308 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 مجتبی اشراقی آرانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00)
حقوق سرمایه گذاری بین المللی (قواعد توسعه یافته) 2105183 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 مجید غمامی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
حقوق ماکیت فکری تطبیقی و انتقال فناوری 2105305 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 سعید حبیبا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00)
حل و فصل احتلافات تجاری 2105311 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 حسن محسنی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00)
حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی (قواعد پیشرفته) 2105207 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 لعیا جنیدی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/22 (15:00 - 17:00)
سازمان های بین المللی حمل و نقل 2105313 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 یوسف مولایی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 05 ابراهیم موسی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 01 محمد جواد رضائی زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری 2 2103014 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 بیژن عباسی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
حقوق اداری ایران 2103085 2 کارشناسی حقوق عمومی 03 محمد جواد رضائی زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 2,382 نتیجه
از 120