اعضای هیات علمی

محمد مهدی اسماعیلی

محمد مهدی اسماعیلی،

استادیار
  • مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
  • مشاور سیاستگذاری علمی و فنآوری رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما