اعضای هیات علمی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی،

استاد
  • ، عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112547
اتاق : دفتر معاونت آموزش دانشکده
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

پروفایل

  • ، عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1397←1399
  • ، نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس 1396←1398
  • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1395←1396
  • ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1395
  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1397
  • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تر بیت مدرس ، روابط بین الملل

1388 ← 1388

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1369 ← 1375

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1355 ← 1361

فعالیت های علمی