اعضای هیات علمی

سعید حاجی ناصری

سعید حاجی ناصری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112417
اتاق : 412
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1384 ← 1389

M.S ، تهران ، علوم سیاسی

1382 ← 1384

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی