مقررات کتابخانه

عضویت :

بنا به ماده 3 آیین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران درحال حاضر صرفاً اعضاء هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران مجاز به عضویت و استفاده از منابع موجود در این کتابخانه می باشند و دانشجویان سایر دانشگاه ها می توانند با مراجعه به کتابخانه مرکزی و عضویت روزانه، از کتب و پایان نامه های آن کتابخانه استفاده نمایند.

تعداد کتابهای مجاز برای امانت ( براساس ماده 8 آیین نامه استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران) 

مدت امانت

تعداد کتابهای مجاز برای امانت

نوع عضویت

14 روز

 (2جلد کتابخانه مرکزی، 3 جلد دانشکده،  2 جلد بین کتابخانه ای داشگاه تهران)

دانشجویان کارشناسی

21 روز

 (3 جلد کتابخانه مرکزی، 5 جلد دانشکده،    2 جلد بین کتابخانه ای دانشگاه تهران)

دانشجویان کارشناسی ارشد

28 روز

 ( 3 جلد کتابخانه مرکزی، 5 جلد دانشکده،   2 جلد بین کتابخانه ای دانشگاه تهران)

دانشجوی دکترا

28 روز

 ( 3 جلد کتابخانه مرکزی، 15 جلد دانشکده، 2 جلد بین کتابخانه ای دانشگاه تهران)

اعضای هیات علمی

 
ساعت کار کتابخانه

بخش ها

ساعت کار
سالن مطالعه  18 – 8
میز امانت 18 - 8
بخش پایان نامه ها و نشریات 15:30- 8
سالن مرجع 15:30- 8
بخش اطلاع رسانی 15:30- 8

 

آیین نامه استفاده از کتابخانه را از اینجا مشاهده کنید