اعضای هیات علمی

محمود باقری

محمود باقری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112377
اتاق : 417
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 284 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لندن ، حقوق خصوصی (تجارت بین الملل)

1388 ← 1378

M.S ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1362 ← 1367

کلمات کلیدی