اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1374 ← 1380

فعالیت های علمی