اعضای هیات علمی

حمید احمدی

حمید احمدی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 97 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶

پروفایل

  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1107 ← 1363

Ph.D ، کارلتون ، علوم سیاسی

1107 ← 1374

فعالیت های علمی