اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، الجامعه اللبنانیه ، حقوق عمومی

1379 ← 1385

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق عمومی

1376 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1372 ← 1377

فعالیت های علمی