اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، الجامعه اللبنانیه ، حقوق عمومی

1379 ← 1385

M.Sc ، تهران ، حقوق عمومی

1376 ← 1379

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1372 ← 1377

فعالیت های علمی