اعضای هیات علمی

سیدرحیم ابوالحسنی

سیدرحیم ابوالحسنی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112358
اتاق : 346
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1369 ← 1374

M.Sc ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم سیاسی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی