اعضای هیات علمی

سیدرحیم ابوالحسنی

سیدرحیم ابوالحسنی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112358
اتاق : 346
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران 1398←1399
  • قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 1397←1398
  • عضو مدیریتی کمیته پژوهشی امور اجتماعی و فرهنگی 1397←1398
  • مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی حوزه معاونت 1396←1397
  • سرپرست اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1369 ← 1374

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1363 ← 1367

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، علوم سیاسی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی