اعضای هیات علمی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی