اعضای هیات علمی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

… ← 1390

فعالیت های علمی