معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی
 دکتر علی صباغیان


ایمیل: sabbaghian@ut.ac.ir
تلفن: 02161112934

ایمیل معاونت : fin.lawpol@ut.ac.ir

 

معاونت اداری مالی در طبقه همکف ساختمان اصلی دانشکده مستقر می باشد و وظیفه انجام کلیه امور مالی اداری، پشتیبانی،روابط عمومی و فناوری اطلاعات را برعهده دارد. امور مربوط به این معاونت در بخش های زیر انجام می شود:

1. امور مالی و حسابداری

این اداره وظیفه تأمین اعتبار بودجه ها، دریافت و پرداخت هزینه های امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی را بر عهده داشته و از طریق ثبت و طبقه بندی اسناد مالی، امور دریافت و پرداختها گزارش های مالی را تهیه می نماید.همچنین امور کار پردازی،انبارداری ،وصول شهریه های داشجوئی و دیگر در آمدها از وظایف آن است.

 

2. امور دبیرخانه

امور اداری و کارگزینی و رفاه اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشکده  وظیفه این اداره است . دریافت، ثبت نامه های دریافتی و ارسال آنها به داخل و خارج دانشگاه، تفکیک و توزیع نامه ها، پی گیری مکاتبات و ابلاغیه ها، دستورالعمل ها و نظارت برگردش امور اداری از دیگر وظایف این اداره می باشد.

 

3. امور پشتیبانی و تأسیسات

این اداره وظیفه خدمت رسانی به کلیه واحدها برای انجام بهتر وظایف محوله به عهده دارد و از برگزاری کلیه جلسات اداری و دانشجویی و همایش ها پشتیبانی می کند. این اداره ضمن بررسی نیازهای واحدهای مختلف دانشکده نسبت به تجهیز و ارتقا وسایل مورد نیاز، نوسازی ساختمان و فضای واحدها اقدام لازم معمول می دارد.

 

4. واحد روابط عمومی

کلیه وظایف ارتباطات،اطلاع رسانی، تبلیغات و انعکاس فعالیتهای دانشکده برعهده این واحد است. همچنین برگزاری همایشهای دانشکده را انجام می دهد.آماده سازی فضا و اجرای تشریفات رسمی برای جلسات، بازدیدها، میزبانی مهمانان از دیگر وظایف این واحد است.

 

5. کمیته فناوری اطلاعات

این واحد به تازه تأسیس به تجهیزات جدید فناوری اطلاعات مجهز و نظارت برکارکرد رایانه ها،ایجاد سیستم اینترنت بی سیم و پی گیری آن و همچنین پشتیبانی سایت دانشکده را به عهده دارد.

 

 

مسئولین معاونت اداری و مالی
نام و نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
سعیده موسوی دفتر معاونت اداری و مالی 021-61112934
سیده فاطمه حسینی اموراداری 021-61112536
سجاد دولتیاری امور اداری و کارگزینی 021-61112558
مهدی رفیعی حسابداری 021-61112524
نورعلی شمسعلی زاده حسابداری 021-61112524
سیدزمان حسین زاده حسابداری 021-61112524
معصومه فریدونی بایگانی 021-61112993
حسین قربعلی جمعداراموال 021-61112537
حسن فیض الهی کارپرداز 021-66497788
نسرین تنهاجو دبیرخانه 021-61112521
حیدر طالب زاده روابط عمومی 021-61112532
وحید کوهیان روابط عمومی 021-61112532
سید مصطفی سجادی روابط عمومی 021-61112532
میثم غیاثی خدمات 021-61112698
محسن ملک محمدی پشتیبانی   021-61112698
مریم بهروز امور رفاهی 021-6112536
سیده زهرا سیدمحمدی  امور اداری 021-6112993
مریم کوه سلطانی انفورماتیک 021-61112315
امیر بهروز حیدری انفورماتیک 021-61112315