اعضای هیات علمی

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112374
اتاق : 427
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی