اعضای هیات علمی

علی اسلامی پناه

علی اسلامی پناه،

استادیار
  • معاون اداری مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • سرپرت دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • معاون حقوقی و امور مجلس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112374
اتاق : 427
صفحه رخ نما

پروفایل

  • معاون حقوقی و امور مجلس 1399←…
  • عضو اصلی هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1392←1394
  • سرپرت دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385←…
  • معاون اداری مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی