اعضای هیات علمی

سید نصراله ابراهیمی

سید نصراله ابراهیمی،

دانشیار
  • قائم مقام دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
  • ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 90 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

پروفایل

  • ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه 1398←…
  • قائم مقام دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام 1397←…
  • عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی 1392←1395
  • حقوقی و قراردادهای بین المللی 1392←1393
  • عضو کمیته فقه حقوق و روابط بین الملل گروه انرژی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1388←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شفیلد انگلستان ، حقوق بین الملل خصوصی

1373 ← 1376

M.S ، دانشگاه شفیلد انگلستان ، حقوق بازرگانی و بین المللی

1371 ← 1373

کارشناسی ، مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1365 ← 1368

فعالیت های علمی