اعضای هیات علمی

سید نصراله ابراهیمی

سید نصراله ابراهیمی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112352
اتاق : -

پروفایل

  • دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته فقه حقوق و روابط بین الملل گروه انرژی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1388←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه شفیلد انگلستان ، حقوق بین الملل خصوصی

1373 ← 1376

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شفیلد انگلستان ، حقوق بازرگانی و بین المللی

1371 ← 1373

فعالیت های علمی