اعضای هیات علمی

فرهاد ایرانپور

فرهاد ایرانپور،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112412
اتاق : 432
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضایی

1389 ← 1367

Ph.D ، نیس- سوفی آنتی ÷ولی ، حقوق خصوصی

1373 ← 1378

فعالیت های علمی