اعضای هیات علمی

حسن بادینی

حسن بادینی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112377
اتاق : 417
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 44 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Diplomat ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1376 ← 1383

M.S ، تهران ، حقوق خصوصی

1374 ← 1376

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق قضایی

1370 ← 1374

کلمات کلیدی