اعضای هیات علمی

کیومرث اشتریان

کیومرث اشتریان،

دانشیار
  • ، ز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112325
اتاق : 355
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، ز 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، ،

1378 ← 1378

B.Sc ، ،

1378 ← 1378

B.Sc ، ،

1378 ← 1378

دکتری ، لاوال ، سیاستگذاری عمومی

1373 ← 1377

فعالیت های علمی