اعضای هیات علمی

محسن برهانی

محسن برهانی،

استادیار
  • ، معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112301
اتاق : 251
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، عضو هیأت علمی شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه تهران 1393←1395
  • ، معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی 1393←…
  • ، عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی 1389←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، حقوق جزا و جرمشناسی

1382 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق جزا و جرمشناسی

1379 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق

1375 ← 1379

فعالیت های علمی