اعضای هیات علمی

بیژن پیروز

بیژن پیروز،

استادیار
  • ، معاون پژوهشی گروه روابط بین الملل
  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، سرپرست مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393←1394
  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1391←…
  • ، معاون پژوهشی گروه روابط بین الملل 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل (دکتری تخصصی)

1383 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مطالعات منطقه ای (کارشناسی ارشد)

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری (کارشناسی)

1369 ← 1373

فعالیت های علمی