اعضای هیات علمی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112393
اتاق : 414
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲

پروفایل

  • ، عضو هیات امنای دانشگاه صدا و سیما 1394←1398
  • ، عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق علیه السلام 1392←1394
  • ، عضوهیات امنای مرکز تحقیقات نیروی انتظامی 1390←1394
  • ، عضوکمیته برنامه ریزی انرژی 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی