اعضای هیات علمی

محسن اسماعیلی

محسن اسماعیلی،

دانشیار
  • انتصاب مجدد به عضویت هیات امنای دانشکده رفاه
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112393
اتاق : 414
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

پروفایل

  • عضو هیات امنای دانشگاه صدا و سیما 1394←1398
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه امام صادق علیه السلام 1392←1394
  • عضوهیات امنای مرکز تحقیقات نیروی انتظامی 1390←1394
  • عضوکمیته برنامه ریزی انرژی 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، مدرسه عالی شهید مطهری ، علوم دینی و معارف اسلامی

… ← 1368

M.S ، مدرسه عالی شهید مطهری ، فقه و حقوق اسلامی

… ← 1370

P.H.D ، تربیت مدرس ، جقوق خصوصی

1372 ← 1378

فعالیت های علمی