اعضای هیات علمی

محسن ایزانلو

محسن ایزانلو،

دانشیار
  • ، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112333
اتاق : 365
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، معاون گروه حقوق خصوصی و اسلامی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1378 ← 1383

M.Sc ، دانشگاه تهران ، حقوق خصوصی

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حقوق(رتبه نخست کشوری کنکور سراسری علوم انسانی- 1371)

1371 ← 1375

فعالیت های علمی