اعضای هیات علمی

فیروز اصلانی

فیروز اصلانی،

دانشیار
  • عضو کمیته حقوق وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما

پروفایل

  • عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته حقوق عمومی 1394←1396
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه حقوق عمومی 1389←…
  • عضو کمیته حقوق وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 1387←…
  • سرپرست مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی 1386←1397
  • عضو شورای تخصصی گروه حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور 1386←1388
  • نماینده وزیر و مسول دفتر هماهنگی هیات های تخلفات اداری و انتظامی هیاتهای علمی مراکز آموزش عالی 1385←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اندیشه سیاسی

… ← 1386

M.S ، هال- انگلستان ، حقوق بین الملل

1368 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضایی

1356 ← 1365

فعالیت های علمی