اعضای هیات علمی

حمید بهره مند

حمید بهره مند،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112321
اتاق : 252
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، حقوق کیفری و جرم شناسی

1383 ← 1390

کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی

1381 ← 1384

B.Sc ، دانشگاه امام صادق (ع) ، معارف اسلامی و حقوق

1376 ← 1384

فعالیت های علمی