کارکنان کتابخانه

مدیریت :
مدیریت کتابخانه برعهده یکی از اعضای هیات علمی دانشکده است که از آبان ماه 1390این مسئولیت را  آقای دکتر علی صباغیان عضو گروه مطالعات منطقه ای برعهده دارد.

تلفن : 61112528
ایمیل : sabbaghian@ut.ac.ir

 

کارکنان کتابخانه :

 

 نام و نام خانوادگی  سمت تلفن
آقای ابراهیم علومی معاون کتابخانه 61112527
آقای موسی محمدی مسئول بخش نشریات 61112690
آقای علیرضا فتح اللهی مسئول بخش پایان نامه ها 61112540
آقای حمید هدایتی کتابدار بخش امانت 61112554
خانم معصومه محمدی کتابدار بخش امانت 61112538
خانم نعیمه یگانه مسئول فهرست نویسی  61112538
خانم مهناز نعمتی مسئول مخزن کتابخانه 61112538
خانم صدیقه خلیلی مسئول بخش امانت 61112690
خانم مهرناز الله بخش مسئول بخش مرجع 61112690
خانم اعظم السادات رسول زاده کاشانی مسئول سایت اینترنتی 61112540