اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 11 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پایان نامه ها و رساله ها