اعضای هیات علمی

خیراله پروین

خیراله پروین،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق اساسی 2 2103023 3 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حقوق اساسی 2 2103023 3 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 3 2104147 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق بشر 2103140 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظام بین المللی حقوق بشر در ایران 2103119 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق اساسی 2 2104146 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
دولت و حقوق بشر 2103114 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق اساسی 1 2103020 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مبانی حقوق عمومی 2120081 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103140 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2