اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال