اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • ، عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
  • ، عضو حقوقدان شورای نگهبان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازمان های بین المللی غیر دولتی و حمایت از حقوق بشر 2103025 1 03 هرهفته شنبه (17:00 - 18:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1