اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
  • رئیس پژوهشکده شورای نگهبان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 12 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/23 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/23 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/20 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
سازمان های منطقه ای 2103056 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی 2103151 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سازمان های بین الدولی 2103106 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2