اعضای هیات علمی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی،

استاد
  • ، عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی
  • ، عضو حقوقدان شورای نگهبان
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 358
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها