اعضای هیات علمی

الهام امین زاده

الهام امین زاده،

دانشیار
 • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
 • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
 • ، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
 • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی
 • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
 • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی
 • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم
 • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 611123344
اتاق : 348
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال