اعضای هیات علمی

الهام امین زاده

الهام امین زاده،

دانشیار
  • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
  • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
  • ، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
  • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی
  • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
  • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی
  • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم
  • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 611123344
اتاق : 348
صفحه رخ نما
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مسئولیت بین المللی 2103110 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
تاریخ صنعت نفت و گاز 2103200 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مسئولیت بین المللی 2103110 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
مسئولیت بین المللی 2103110 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تاریخ صنعت نفت و گاز 2103200 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مسئولیت بین المللی 2103110 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز 2103188 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسئولیت بین المللی 2103061 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ صنعت نفت و گاز 2103200 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ صنعت نفت و گاز 2103200 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مسئولیت بین المللی 2103061 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها 2103094 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ صنعت نفت و گاز 2103200 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1