اعضای هیات علمی

الهام امین زاده

الهام امین زاده،

دانشیار
  • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
  • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
  • ، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
  • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی
  • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
  • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی
  • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم
  • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 611123344
اتاق : 348
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها