اعضای هیات علمی

الهام امین زاده

الهام امین زاده،

دانشیار
  • ، شرکت در گفتگو های حقوق بشری با موسسه لودیک بولتسمان اتریش
  • ، مشاور امور پژوهشی ریئس دانشکده
  • ، عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان
  • ، رئیس دومین همایش حقوق انرژی
  • ، عضو شورای موسسه مطالعات حقوق عمومی
  • ، عضویت درکمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  • ، اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی حقوق و علوم سیاسی
  • ، عضو اصلی شعبه چهارم هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم
  • ، عضویت کارگروه تخصصی حقوق
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 611123344
اتاق : 348
صفحه رخ نما

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.