اعضای هیات علمی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی

مرتبه علمی : استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112547
اتاق : دفتر معاونت آموزش دانشکده
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس 1399←1400
  • عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1397←1400
  • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1397←1400
  • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس 1396←1398
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1395←1396
  • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1395
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1397
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تر بیت مدرس ، روابط بین الملل

1388 ← 1388

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1369 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1355 ← 1361

کلمات کلیدی