اعضای هیات علمی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی،

استاد
  • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112547
اتاق : دفتر معاونت آموزش دانشکده
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 35 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها