اعضای هیات علمی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی،

استاد
  • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112547
اتاق : دفتر معاونت آموزش دانشکده
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 35 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دیپلماسی 2101655 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
حقوق بین الملل عمومی 2101632 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/26 (13:00 - 17:00) ترم اول 1400
حقوق بین الملل عمومی 2101632 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/26 (13:00 - 17:00) ترم اول 1400
سازمان های بین المللی 2101296 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روابط ایران و کشورهای اروپایی 2106257 2 06 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سیاست بین الملل 2106162 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روابط ایران و اروپا 2106197 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/21 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل عمومی 2101632 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
حقوق بین الملل عمومی 2101632 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
پروژه / کارورزی 2101664 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
سازمان های بین المللی 2101296 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سازمان های بین المللی 2101296 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روابط ایران و کشورهای اروپایی 2106257 2 06 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2101452 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
سیاست بین الملل 2106162 2 06 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 2101632 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3