اعضای هیات علمی

ولی رستمی

ولی رستمی،

دانشیار
  • ، مدیر اجرائی موسسه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112343
اتاق : 349
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
قراردادهای اداری 2103070 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق کار 2105086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی 2103131 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مالی 2120041 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق مالیه عمومی 2103150 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مالیه عمومی 2101221 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق کار 2120039 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1397
دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی 2103131 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق مالی 2120041 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق معاملات دولتی 2103170 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
حقوق مالیه عمومی 2103150 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مالیه عمومی 2101221 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز 2103209 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق کار 2120039 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی 2103131 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق مالی 2120041 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2