اعضای هیات علمی

امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش حقوق بشر 2103120 1 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق تجارت بین المللی 2103036 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
فن مذاکره و تنطیم قراردادهای بین المللی 2101591 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق بشر 2103140 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون حقوقی 3 (حقوق عمومی) 2104182 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آموزش حقوق بشر 2103120 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
حقوق تجارت بین المللی 2103036 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق همبستگی 2103115 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1