اعضای هیات علمی

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست بین الملل 2106162 2 07 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 2106185 2 06 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی آسیای جنوب شرقی 2106001 2 06 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/29 (15:00 - 17:00) ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی آسیای جنوب شرقی 2106001 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 2106185 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز 2106185 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
تحولات نظری در روابط بین الملل ، جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های روابط بین الملل، جهانی شدن و منطقه گرایی 2106003 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1