اعضای هیات علمی

اردشیر نوریان

اردشیر نوریان،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112389
اتاق : 426
صفحه رخ نما
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعات منطقه ای 2101295 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مطالعات منطقه ای 2101295 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مطالعات منطقه ای 2101295 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مطالعات منطقه ای 2101295 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1