اعضای هیات علمی

اردشیر نوریان

اردشیر نوریان،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112389
اتاق : 426
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی