اعضای هیات علمی

رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست
  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 263
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

مقطع تحصیلی

نام رشته یا گرایش

محل تحصیل

سال اتمام دوره

lمعدل

لیسانس

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

۱۳۸۷

۱۸.۳۴

فوق لیسانس

مطالعات منطقه ای (گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۸۹

۱۹.۵۰

دکتری

مطالعات منطقه ای( گرایش مطالعات اروپا)

دانشگاه تهران

۱۳۹۳

۱۹.۶۷
 
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 06 هرهفته پنج شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روابط خارجی اروپا 2106050 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
مسائل راهبردی اروپا 2106083 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان اسپانیایی پیشرفته 2106055 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
فرهنگ و جامعه در اروپا 2106084 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/20 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مسایل توسعه پایدار و محیط زیست در اروپا 2106086 2 06 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 08 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 07 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 08 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 10 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 09 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2