اعضای هیات علمی

رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی،

استادیار
  • دبیر تخصصی فصلنامه سیاست
  • مدیر داخلی دوفصلنامه اوراسیای مرکزی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
اتاق : 263
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

         
         
         
         

 

Google Scholar
  • 9 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روابط خارجی اروپا 2106050 2 06 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
روش شناسی در مطالعات منطقه ای 2106062 2 08 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 08 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان اسپانیایی پیشرفته 2106055 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فرهنگ و جامعه در اروپا 2106084 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 10 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی اروپا 2106201 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 06 هرهفته پنج شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روابط خارجی اروپا 2106050 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
مسائل راهبردی اروپا 2106083 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/20 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان اسپانیایی پیشرفته 2106055 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
فرهنگ و جامعه در اروپا 2106084 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/20 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
زبان اسپانیایی مقدماتی 2106041 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3