اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید

مرتبه علمی : استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 10 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.