اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید،

استادیار
  • ، ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 04 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی سازمان و مدیریت 2101408 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1