اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید،

استادیار
  • ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112324
اتاق : 356
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظریه های سیاست گذاری عمومی 2101162 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای منتخب 2101466 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی 2101389 2 02 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روش تحقیق در علوم سیاسی 2101293 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
سیاست مقایسه ای کاربردی 2101140 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نظریه های سیاست گذاری عمومی 2101162 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای منتخب 2101466 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی 2101389 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی 2101389 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سیاستگذاری عمومی در ایران 2101357 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
سازمان و سیاستگذاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
فرایند و ساختار سیاست گذاری عمومی در ایران 2101194 2 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
نظریه های سیاست گذاری عمومی 2101162 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی 2101389 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزاد 1 2101010 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/17 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
سیاست مقایسه ای کاربردی 2101140 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2