اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
 • ، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • ، عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
 • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
 • ، عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
 • ، عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
 • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال