اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
  • ، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
  • ، عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 03 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (15:00 - 17:00) ترم اول 1398
نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر 2103113 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
حقوق بین المللی عمومی 3 (روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات) 2104150 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فقه استدلالی نفت و گاز 2103214 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای از حمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر 2103113 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103096 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی) 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2103122 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2