اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
  • ، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
  • ، عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.