اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد،

استادیار
  • ، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کمیته علوم انسانی دریای شورای برنامه ریزی اموزش عالی
  • ، عضو کارگروه تجدیدنظر صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب وزارت علوم
  • ، عضویت در کمیته یو پی ار جمهوری اسلامی
  • ، عضو کمیسیون علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بین الملل
  • ، عضویت در کارگروه فرعی رشته حقوق بشر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112334
اتاق : 430
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.